СОЮЗ ПРАКТИКУЮЩИХ ДРЕССИРОВЩИКОВ КСУ


КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ УКРАИНЫ. Официальный сайт
Положення про Спілку практикуючих дресирувальників Кінологічної Спілки України

Положення

1. Загальні положення

1.1 Спілка практикуючих дресирувальників КСУ (надалі - Спілка) створюється наказом Президента КСУ на основі рішення зборів дресирувальників.

1.2 Спілка створюється для координації дій дресирувальників України, що практикують прикладні, спортивні, мисливські програми підготовки собак різних порід.

1.3 Спілка проводить свою діяльність згідно з Конституцією України, статутами КСУ, МКФ та цим Положенням.


2. Мета і завдання

2.1 Метою Спілки є популяризація національних та міжнародних програм дресирування собак та захист інтересів дресирувальників - членів Спілки.

2.2 Основними завданнями Спілки є:

- підготовка інструкторів - дресирувальників та суддів з робочих якостей, подання їх кандидатур на ліцензування;
- затвердження та представлення на президію КСУ національних програм дресирування собак;
- організація та проведення іспитів та змагань з собаками;
- підготовка збірних команд для участі у міжнародних змаганнях;
- методична допомога спеціалістам з дресирування собак, проведення семінарів та зборів;
- видання спеціалізованого печатного та електронного органу;
- співпраця з кінологічними службами МВС, СБУ, Державної прикордонної служби України, МНС, державник та недержавних охоронних структур;
- робота з молоддю, що має на меті популяризацію спорту з собаками.

3. Статус Спілки

3.1 Спілка с добровільним об’єднанням без прав юридичної особи.

3.2 Спілка використовує свою символіку, бланки та штамп, погоджені з Президією КСУ.


4. Структура Спілки

4.1 Керівним органом Спілки є загальні збори. Збори скликаються один раз на три роки. Позачергові збори можуть бути скликані за ініціативою Координаційної ради Спілки (половиною голосів), або за поданням ініціативної групи, яка складається з не менш як 1/3 загальної кількості членів Спілки.

4.2 В період між Зборами керівництво Спілкою здійснюється Координаційною радою, що складається з Голови Спілки, Секретаря Спілки, представників комісії з прикладних та національних видів дресирування, голів та представників підкомісій по видам дресирування, що входять до складу комісії зі спортивних та міжнародних видів дресирування. Кількісний склад та члени комісій обираються на загальних зборах.

4.3 Правочинність загальних зборів регламентується присутністю не менш ніж 50% від загальної кількості членів Спілки.

4.4 Рішення загальних зборів приймаються відкритим голосування простою більшістю голосів. При рівній кількості голосів прийнятим вважається рішення, за яке проголосував Голова або головуючий на зборах.

4.5 Голова Спілки, керівники та члени комісій обираються на загальних зборах терміном на три роки.

4.6 Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів. Вирішальним при прийнятті рішення є голос голови.

4.7 Координаційна рада Спілки забезпечує виконання рішень по напрямках діяльності комісій;
розробляє символіку Спілки і затверджує її на Президії КСУ; складає, затверджує та подає списки кандидатів на ліцензування (дресирувальників та суддів зі спорту з собаками - членів Спілки).


5. Голова Спілки

- здійснює загальне керівництво роботою Спілки;
- представляє інтереси членів Спілки в ГУ КСУ, всеукраїнських та міжнародних організаціях з прикладних видів дресирування собак;
- звітує перед Загальними зборами Спілки про проведену роботу.

6. Члени Спілки

6.1 Членство в Спілці є добровільним і базується на принципі рівності її членів, може бути індивідуальним та колективним.

6.2 Індивідуальними членами Спілки можуть бути громадяни України, що є інструкторами – дресирувальниками та членами КСУ.

6.3 Колективними членами можуть бути дресирувальні центри та інші профільні підрозділи, що реалізують свої права в Спілці через своїх представників.

6.4 Членство в Спілці може бути припинено:
- згідно з письмовою заявою члена Спілки;
- рішенням Координаційної ради (не менше, ніж половиною голосів) за порушення положення Спілки або неетичне поводження.

6.5 Члени Спілки мають право:
- обирати та бути обраними в керівні органи Спілки;
- користуватися послугами та пільгами, що надає Спілка;
- приймати участь у всіх заходах Спілки.

6.6 Обов'язки членів Спілки:
- виконувати рішення керівних органів Спілки;
- в своїй діяльності дотримуватись положень та рішень Спілки.

7. Фінансова діяльність

7.1 Фінансову діяльність Спілка здійснює шляхом відкриття субрахунку на рахунку КСУ.

7.2 Кошти формуються за рахунок добровільних пожертв та інших надходжень.

8. Реорганізація та припинення діяльності

8.1 Рішення про реорганізацію та припинення діяльності Спілки приймається рішенням загальних зборів Спілки та затверджується наказом Президента КСУ.

Анкета для членов СПД КСУ
Анкета членов СПД КСУ